House for a family in ARAK

Kohsangi House ,Interior View- Mashhad

Kohsangi House ,Interior View- Mashhad

Kohsangi House ,Interior View- Mashhad

Mollasadra House, Exterior View-Mashhad

Mollasadra House, Exterior View-Mashhad

Kohsangi House , Exterior View- Mashhad